Diplomingeniør i forretningsudvikling studieordning
Det første semester fokuserer primært på afsætning og markedsføring på forbrugermarkedet (B2C). Her arbejdes der i teams bestående af 4-5 personer på et ”LOOP projekt”, primært med fokus på planlægning og gennemførelse af markedsanalyser af nye produkter og serviceydelser, for en virksomhed. Fagene på 1. semester danner grundlaget for LOOP-projektet, og består af ”afsætning og økonomi”, ”anvendt matematik” og faget ”personlige og sociale kompetencer”.

I forbindelse med LOOP-projektet undervises der i Markedsanalyse & Metode, hvor flere værktøjer fremvises som benyttes gennem hele studiet, til projekterne. Der fokuseres i høj grad på forståelse for forbrugeradfærd, segmentering, prisfastsættelse og markedsundersøgelser for at afdække markedsbehovet og rentabiliteten af det produkt eller service, der er i fokus.

Eksempler på tidligere projekter på 1. semester er markedsanalyser for en ny produkttype for en vinduesfabrikant, eller for et nyt kundesegment på tæppe- og gulvmarkedet. Til projektet er afsat ca. 50 skemalagte timer, dvs. totalt ca. 300 mandetimer. Hertil kommer ofte adskillige timer brugt i fritiden.

For dybere beskrivelse af de enkelte fag, kan kursusbeskrivelse findes på nedenstående links:
Anvendt Matematik (10 ECTS)
Afsætning & Økonomi (10 ECTS)
Personlige & Sociale Kompetencer (5 ECTS)
Markedsanalyse & Metode (5 ECTS)
På andet semester bliver der undervist i konceptudviklingsmodeller, grafisk kommunikation, 3D-modellering og fysik, som alle danner grundlag for dette semesters ”LOOP projekt”. Projektet er teknologibaseret konceptudvikling, hvor der kan tages udgangspunkt i nye teknologier, samt udarbejde fysiske produktkoncepter fra disse. Der kan også tages udgangspunkt i et markedsbehov og via screening af nye og eksisterende teknologier udarbejde innovative nye produktkoncepter her for. Gennem en struktureret proces baseret på tekniske og markedsrettede analyser, kreativ problemløsning udvikles et innovativt produktkoncept, der dækker de fundne behov og skaber nye markeder eller differentierede produkter for samarbejdsvirksomheden eller jeres egen virksomhed. Til projektet er faget ”Projektledelse” en stor hjælp til både agil- og klassisk ledelse af jeres projekt.

Eksempler på innovative koncepter fra tidligere projekter på andet semester, er f.eks. et surroundsound-baseret beklædningskoncept for døve og hørehæmmede, en indeklimamåler som måler kvaliteten af luften i hjemmet eller personløfter til ældre borgere. Der er afsat ca. 200 skemalagte timer, dvs. i alt ca. 1.200 mandetimer, til projektet. Hertil kommer ofte adskillige timer brugt i fritiden.

For dybere beskrivelse af de enkelte fag, kan kursusbeskrivelse findes på nedenstående links:
Fysik (10 ECTS)
Teknologibaseret Konceptudvikling (15 ETCS)
Projektledelse (5 ECTS)
På tredje semester er faget ”Teknologisk produktudvikling” hovedfaget som LOOP-projektet tager fokus omkring. Dette er en overbygning på 2. semesters konceptudvikling, hvortil der fokuseres nærmere på produktet og dets funktioner, samt brugssituationen eller produktforbedring. Hertil kan projektet omhandle nye tekniske løsninger, forbedringer til nuværende løsninger, materialer, mekanismer mv. Resultatet for projektet kan være arbejdstegninger, specifikationer, styklister og en funktionel prototype.

Hertil på tredje semester, vælger man retning man ønsker sig at specialisere sig i.
Der udbydes den IT-baserede produkt/ procesudvikling eller den fysiske produktudvikling.
Hvis man brænder for IT, kodning, robotter og automatisering af processer – så er valgfagene på dette semester; "Industri 3.0 – Automatisering af industrielle anlæg" og "Web Technologies".
Hvis man brænder for mekanik, konstruktion, materialelære og bearbejdningsprocesser – så er valgfagene på dette semester; "Konstruktion – Materialelære og fremstillingsteknologi" og "Mekanik".

Eksempler på tidligere projekter på tredje semester er innovative produktløsninger så som en mindre vindmølle egnet til containertransport, den filterløse gadefejermaskine eller tracking- og tracing af materialer i vindmølleindustrien. Der er afsat ca. 200 skemalagte timer, dvs. i alt ca. 1.200 mandetimer, til projektet. Hertil kommer ofte adskillige timer brugt i fritiden.

For dybere beskrivelse af de enkelte fag, kan kursusbeskrivelse findes på nedenstående links:
Teknologisk produktudvikling – Projekt (10 ECTS)

IT-baseret produkt/ procesudvikling
Industri 3.0 – Automatisering af industrielle anlæg (10 ECTS)
Web Technologies (10 ECTS)

Fysisk produktudvikling
Konstruktion – materialelære og fremstillingsteknologi (10 ECTS)
Mekanik (10 ECTS)
På fjerde semester er hovedfagene Strategisk og Økonomisk analyse og Supply Chain Management, hvor LOOP-projektet er en strategiudviklingsproces for en virksomhed. Igennem interne og eksterne analyser identificeres virksomhedens kernekompetencer og strategiske muligheder for at skabe konkurrencemæssige fordele i forhold til konkurrenterne i et dynamisk marked. Der udarbejdes en ny strategi samt en plan for implementering vha. organisationsændringer eller belønningssystemer mv.

Eksempler på tidligere projekter på fjerde semester er strategiplaner for nye forretningsenheder, udvikling af produktstrategi for lanceringen af en ny type rottefælde og en strategi for indtrængning af nyt marked for en IT-outsourcing virksomhed. Der er afsat ca. 200 skemalagte timer, dvs. i alt ca. 1.200 mandetimer, til projektet. Hertil kommer ofte adskillige timer brugt i fritiden.

Hertil på fjerde semester er der 10 ECTS valgfag hvor der kan vælges mellem flere relevante fag såsom "forhandlingsteknik", "individuelt iværksætterfokus", "Industri 4.0" m.fl.

For dybere beskrivelse af de enkelte fag, kan kursusbeskrivelse findes på nedenstående links:
Strategisk og Økonomisk Analyse – Projekt (15 ECTS)
Supply Chain Management (5 ECTS)
På femte semester er der ingeniørpraktik hos en virksomhed eller i egen virksomhed. Praktikdelen skal bidrage til at give praktiske færdigheder, samt kendskab til forretnings- og udviklingsprocesser i erhvervslivet. Herunder anvende tillærte teoretiske modeller i praksis, samt få kendskab til samarbejdsrelationer mellem funktionsområder og kulturforståelse. Praktikken udvikler evnen til kundeorientering, helhedssyn, teknologivurdering, fleksibilitet samt evnen til at omsætte de tillærte teorier og færdigheder til at skabe merværdi til udvalgte interessenter.

Under praktikforløbet tilknyttes den studerende til en praktikvejleder, hvorefter den studerende er 100% selvorganiserende ”Active Learning”, og må følge et fuldtidsforløb i en ingeniørrelevant arbejdsfunktion.

Eksempler på arbejdsfunktioner for BDE-studerende er indenfor Business Development, Product Development eller Supply Chain Management. Business Developeren har fokus på at udvikle nye, innovative forretningsområder baseret på virksomhedens kernekompetencer. Product Manageren har fokus på udvikling af innovative produkter, salg, CRM, strategisk planlægning mm. Supply Chain Manageren har fokus på indkøb, leverandørsegmentering og -styring, B2B marketing mm.

For dybere beskrivelse af praktikforløbet, kan kursusbeskrivelsen findes på nedenstående link:
Praktik – BDE (30 ECTS)
På sjette semester er der rig mulighed for at specialisere sig i det man ønsker, semestret er nemlig bestående af 30 ECTS valgfag, dvs. hele forløbet. Her kan den studerende vælge alt mellem ”Industrielt Design”, ”Innovative Business Development”, ”Innovationsledelse” og ”Erhvervsret”.

Derved kan den studerende danne de kompetencer der efterspørges på arbejdsmarkedet, samt skabe bindeleddet mellem afdelinger og organisationer, ved at få en helhedsforståelse for værdikædens elementer.

Hertil er det på 6. semester muligt at studere i udlandet, hvor der kan vælges BDE-relevante fag. Eksempler på udvekslingslande er Australien, Singapore, USA, Spanien, Estland mv.
Syvende semester er sidste semester af uddannelsen og består af et Bachelor-projekt samt et valgfag. Gennem arbejdet med bachelorprojektet skal den/ de studerende dokumentere, at vedkommende er i stand til at løse en praktisk problemstilling for enten en etableret virksomhed eller for egen planlagt virksomhed. Problemløsningen skal være udarbejdet på baggrund af studiets teorier samt eventuelt supplerende teori.

Se en beskrivelse af Bachelorprojektet på nedenstående link:
Bachelorprojekt (20 ECTS)