192022jan
Iværksætterprojekt på 2 semester BDEAf Philip Harder, BDE´18


Under studiet på uddannelsen diplomingeniør i forretningsudvikling, har du mange muligheder for at dykke ned i iværksætteri og innovationsprojekter – og endda gå til eksamen i det!

På hvert semester skal du som studerende i en gruppe, arbejde på et projekt med skiftende fokusområder samt øget indhold og sværhedsgrad. Du vil altid kunne søge hjælp fra undervisere, tidligere studerende og dine klasse kammerater.

På 2. Semester af uddannelsen, var omdrejningspunktet for “LOOP-projektet” faget Teknologibaseret Konceptudvikling. Her kunne man samarbejde med etablerede virksomheder, eller gå i kast med egen iværksætteridé med mulighed for virksomhedsopstart.

Sammen med en række studiekammerater dannede vi en femmandsgruppe, hvor det fælles ønske var, at screene markedet og brainstorme os frem til en idé som ville kunne løse en væsentlig problemstilling og have et markedsmæssigt potentiale.

Projektets omdrejningspunkt var at udvikle et fysisk koncept af den udviklede idé, med overvejelser ift. Markedet, økonomien, teknologien, design med meget mere.

En af gruppens medlemmer havde kendskab til problemstillinger for døve og hørehæmmede, hvortil vi valgte at undersøge hvilke eksisterende løsninger som kunne løse problemstillingen. Få løsninger var tilgængelige – og vi vidste at det kunne gøres bedre!

Det følgende i artiklen, er uddrag fra den rapport som blev udarbejdet i 2019.

Der er i dag omkring 900.000 personer i Danmark, som lider af en form for hørenedsættelse (Høreforeningen, n.d.-b). Størstedelen af de personer der lider af hørenedsættelse, kan afhjælpes med klassiske høreapparater, mens andre får foretaget mere omfattende medicinske indgreb. Disse teknologier hjælper i stor grad de påvirkede personer, men der er også en række problemer ved teknologien som endnu ikke er løst.


MARKEDET

Det nationale marked for døve og hørehæmmede har et markedspotentiale på 0,23 %, mens det internationale er på 0,93%. Der eksisterer flere forskellige teknologiske værktøjer til hjælp for døve og hørehæmmede; Høreapparater, Cochlear Implants og teleslynge er de mest gængse hjælpeværktøjer, men der er i den seneste periode udviklet flere nye teknologier. Eksempelvis ses en tendens omkring produkter der kan omdanne lyd til vibrationer, eksempelvis Vibeat der er et vibrerende smykke, eller Versatile Extra-Sensory Transducer, der er en vibrerende vest. Det er vigtigt at konceptet differentierer sig ift. til disse nye produkter.


BEHOVSUNDERSØGELSE

Følgende analyse er udarbejdet på baggrund af et semi-struktureret interview med en 24-årig mand, der er kraftig hørehæmmet. Interviewmetoden blev valgt da dette giver intervieweren mulighed for at styre interviewet, samtidig med at respondenten frit kan besvare spørgsmålene og dermed også besvare disse dybdegående. For at validere interviewet blev der benyttet desk-research, hvor der blev søgt efter ekspertviden og udtagelser fra andre individer i målgruppen.

Den 24-årige mand besidder 40% af hans hørelse, og har ingen hørelse på venstre øre. Han nævnte, hvordan hørenedsættelse kan give en stressende hverdag, hvor han skal være yderst opmærksom på eksterne faktorer, som f.eks. trafikken. Udover dette skal han koncentrere sig for at opsamle nuancer og detaljer i film, spil og musik. Han går oftest glip af lydeffekter i spillefilm hvis der er dialog samtidig, da fokusset ligger på dialogen. Selve dialogen bliver også vanskelig at opfange, fordi lydeffekterne flyder sammen med dialogen.

Han benytter sig af undertekster, for at kunne veksle hans fokus imellem dialog og lydeffekter, samt for at kunne forstå dialoger. Dette resulterer i, at hans oplevelse ikke er ligeså afslappende som for individer med normal hørelse.

En af de største grunde til et fald af livskvalitet i dagligdagen skyldes noget så basalt som indtryk. Indtryk både fra naturen, musik, trafik og tale. De små nuancer, som han tidligere har benyttet sig af, mangler han, og dette kan skabe en form for uro og afkobling fra omgivelserne. Overordnet set oplever han ikke omverdenen tredimensionelt, og mangler en følelse af hvor lyds placering er ift. ham, og han kan ikke opfange dybderne i film, musik og i sine omgivelser.

Et interview med psykolog Anne-Mette Mohr fremviser de psykiske effekter ved døvhed og høretab. Hun understreger tabet af personens sociale kompetencer, da personen automatisk føler sig udenfor samtaler, fordi disse kan være besværlige at overskue. Dette gør at personer kræver mere hvile, grundet overanstrengelsen der er forbundet med store selskaber med mange samtaler (Høreforeningen, 2018).

UDVIKLING AF IDÉEN

Efter en længere idégenerering og idéudvælgelse gav en SWOT-analyse et mere klart billede af to konceptidéer og det blev valgt at gå videre til næste fase med konceptet: Vibration på kroppen.

Produktet skal således bestå af en række vibrationsmoduler placeret på et stykke beklædning eller et andet stykke tilbehør, der derigennem har direkte eller næsten direkte kontakt med brugerens hud. Vibrationsenheden skal omdanne lydfilerne, der er tilhørende film, spil eller andet, til vibrationer. Enheden skal vigtigst af alt, være i stand til at omdanne surroundsound effekten igennem disse vibrationer, og dermed gøre at døve og kraftigt hørehæmmede kan lokationsbestemme lyden.

En designmatrix blev opstillet, hvortil flere koncepter blev udarbejdet og illustreret. En af vores udviklede idéer kan ses i nedenstående illustration:


Hertil udvalgte vi et andet koncept, som det endelige grundet dets opfyldelse af de opstillede krav og behov. Dette koncept blev taget videre fra bare at være tegnet på et stykke papir, til at blive 3D printet, syet og sammensat til en visuel prototype af konceptet. Denne kan ses i nedenstående illustration.


Efter udarbejdelse af synsmodellen, blev en længere proces igangsat med fokus på at udarbejde en funktionel prototype som kunne skabe denne surround sound effekt vha. Vibrationer. Dette blev gjort gennem tests og brug af tekniske komponenter.

Herudover blev markedet undersøgt for konkurrenter, indtrængningsstrategi samt omkostninger og salgspris. Selve projektet berørte derved mange forskellige aspekter, hvilket alle projekterne på studiet gør. Og som et godt tip til alle derude, som har en iværksætterdrøm eller en god idé, bør du stille dig selv følgende 3 spørgsmål; Is it real? Can we win? Is it worth doing?.

Du kan læse eksemplet for dette projekt, og hvordan vi i gruppen fandt frem til denne vurdering af idéens potentiale på markedet.

Is it real?

Kundernes behov står klart, dog vil dette produkt stadig være nice-to-have og ikke need-to-have. Segmentet er et nichesegment, med dette menes der at segmentets størrelse er relativt begrænset nationalt, dog er der store internationale muligheder. Ydermere har produktet mulighed for at opfange et sekundært marked med et mindre tydeligt behov, og en større købekraft.

Prototypetesten er ikke valid, da respondenterne ikke var den reelle målgruppe. Grundet dette ses der en usikkerhed i hvorvidt det udviklede produkt, opfylder kundegruppens behov, samt hvorvidt kundegruppen er villig til at investere i sådanne produkt. Produktet kan realiseres da alle teknologier eksisterer, det ville dog kræve ekstern hjælp fra fagpersoner til at overføre teknologien til produktet.

Can we win?

Produktet differentierer sig fra konkurrenterne, ved hjælp af retningsbestemmelsesteknologien, og derved ser man en klar konkurrencemæssig fordel. Ydermere har de konkurrerende produkter endnu ikke nået markedsoverfladen, og er stadig i et udviklingsstadie, dette tyder på at muligheden for at være firstmover, stadig er realiserbart.

Is it worth doing?

De økonomiske beregninger fremviser hvad der kræves for at projektet kan udføres, hvis dette sammenkobles med markedsanalysen, fremstår der en klar mulighed for en lønsom forretning. Ydermere fremviser det sekundære marked økonomisk rentabilitet, så virksomheden kunne omstruktureres relativt hurtigt, hvis eksterne faktorer gjorde at dette var nødvendigt. Markedet er et nichemarked, men det internationale marked fremviser stadig en stor segmentstørrelse.


Jeg håber dette har været interessant læsning og givet en idé om nogle af de overvejelser som man som studerende skal gå i gennem på et projekt som dette.